Obchodné podmienky

Obchodné podmienky portálu Bella Tavola. Ako nakupovať, objednávať, reklamovať a kontaktovať našu spoločnosť.

 I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Nákup v internetovom obchode www.bellatavola.sk môžu uskutočnovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia, za predpokladu, že sa budú riadiť týmito všeobecnými obchodnými podmienkami („VOP“)

Zaslaním objednávky na tovar dáva zákazník súhlas s týmito VOP.

Predávajúci: Spoločnosť BELLA TAVOLA, s.r.o. so sídlom Zámocká 5, 811 01 Bratislava, IČO 36 782 815, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odiel: Sro vložka č. 99877/B (ďalej len „predávajúci“)

Kupujúci: Fyzická alebo právnická osoba, ktorá svojou objednávkou vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim.

Tovar: produkty, ktoré sa nachádzajú v ponuke internetového obchodu www.bellatavola.sk.

 II. INFORMÁCIE O TOVARE A CENE

Informácie o tovare uvedené v katalógu elektronického obchodu sú čerpané z verejne prístupných zdrojov a oficiálnych stránok výrobcu.

Cena tovaru zahŕňa daň z pridanej hodnoty (DPH).

Dodávateľ si vyhradzuje právo upraviť cenu tovaru uvedenú v katalógu elektronického obchodu pri objednávkach všetkých výrobkov, pokiaľ zistí, že daná cena bola chybne uvedená. O tejto skutočnosti bude informovať zákazníka pred potvrdením jeho objednávky. Zákazník má právo pri takto upravenej cene objednávku stornovať.

 III. OBJEDNÁVANIE TOVARU

Kupujúci si môže objednať akýkoľvek tovar, ktorý je v ponuke internetového obchodu www.bellatavola.sk.

Tovar si môže objednať korektným vyplnením objednávky na internetovom obchode.

Postup objednávky: Po vybratí konkrétneho tovaru a zvolení poštu kusov kliknite na ikonu „vložiť do košíka“. Po skončení objednávania zákazník potvrdí svoju objednávku kliknutím na ikonu „objednať tovar.“ Následne zákazník vyplňuje svoje osobné údaje, spôsob dopravy a objednávku odosiela.

Predávajúci elektronicky potvrdí objednávku bezodkladne po jej doručení. V krátkej dobe bude kupujúci kontaktovaný zodpovedným pracovníkom predávajúceho telefonicky alebo emailom.

Po overení disponibility tovaru a platných cien dodávateľ objednávku zákazníkovi potvrdí zaslaním emailovej správy s predmetom "Potvrdenie objednávky". Pri potvrdení bude stanovená celková cena objednaného tovaru a služieb a záväzný termín dodania, ktorý môže byť so súhlasom zákazníka dlhší ako štandardná lehota.

Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Po potvrdení objednávky vznikne obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim. Kupujúci sa tým zaväzuje za objednaný a dodaný tovar zaplatiť kúpnu cenu, vrátane prepravných nákladov, podľa platných obchodných podmienok.

Kupujúci potvrdením objednávky potvrdzuje pravdivosť a správnosť údajov.

Každá objednávka musí obsahovať:

Meno kupujúceho, dodaciu adresu, telefonické číslo alebo email, spôsob úhrady za tovar, spôsob prepravy a prevzatia tovaru

Objednávka pre právnické osoby musí obsahovať aj:

IČO a IČ DPH spoločnosti, kontaktnú osobu a telefón, fakturačnú adresu (ak je iná ako adresa dodania)

 IV. PLATOBNÉ PODMIENKY

Kupujúci môže vykonať platbu za tovar jedným z nasledujúcich spôsobov:

Pred prevzatím tovaru:

bankovým prevodom: IBAN: SK04 0200 0000 0032 1971 1951

paypalom

GoPay

Pri prevzatí tovaru:

dobierkou /poplatok za dobierku 8,00 €/ – Slovenská pošta alebo GLS.

V prípade objednania tovaru, ktorý je potrebné pre zákazníka objednať, bude zákazníkovi účtovaná zálohová platba vo výške 50% z celkovej ceny objednaného tovaru. V prípade stornovania objednávky sa zmluvné strany dohodli, že bude zákazníkovi účtovaný storno poplatok vo výške uhradenej zálohy. Termín dodania tovaru na objednávku je do 4 týždňov.

Ak zákazník, pri platbe pred prevzatím tovaru, neuhradí objednaný tovar do 5 dní od potvrdenia objednávky, predávajúci ma právo zrušiť rezerváciu tovaru pre kupujúceho a označiť objednávku za neplatnú. Zároveň zaniká obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim.

V každej zásielke s objednaným tovarom bude priložená faktúra (daňový doklad). Fakturovaný bude objednaný tovar a prepravné náklady.

Platné ceny tovaru sú uvedené pri jednotlivých položkách a platia výhradne pre nákup v internetovom obchode www.bellatavola.sk.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien tovaru.

V. SPÔSOB A CENA DOPRAVY

Slovenská pošta – poplatok za dopravu 6,00 € (8,00 € dobierka)

GLS – poplatok za dopravu 6,00 € (8,00 € dobierka)

Kuriérom – poplatok za dopravu 6,00 €

V prípade objednávky nad 100,- € bude doprava bezplatná.

Vyzdvihnutie v predajni Bella Tavola Avion Bratislava, Optima Košice  - BEZPLATNE:

Na odbernom mieste podľa Vášho výberu v priebehu 3-5 pracovných dní. 

Nezabudnite, že pre vyzdvihnutie objednávky je potrebné predložiť doklad totožnosti. Pokiaľ osoba, ktorá príde vyzdvihnúť objednávku, nie je totožná s tou, ktorá objednávku vytvorila, bude musieť predložiť písomné oprávnenie a kópiu dokladu totožnosti kupujúceho.

VI. DODACIE PODMIENKY

Tovar bude odoslaný kupujúcemu do 2 pracovných dní od prijatia platby na účet predávajúceho.

Kupujúci bude oboznámený o presných dodacích lehotách aj pri potvrdení objednávky.

Pokiaľ zákazník bezdôvodne odmietne prevziať riadne dodávaný tovar, je povinný dodávateľovi uhradiť náklady, ktoré mu vznikli pri pokuse o doručenie tovaru zákazníkovi a následnom doručení tovaru späť k odosielateľovi.

VII. VRÁTENIE TOVARU, ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

1. Kúpna zmluva medzi dodávateľom a zákazníkom vznikne vystavením dokladu o kúpe, ktorý bude doručený kupujúcemu najneskôr s dodaním tovaru.

2. Zákazníkovi vzniká právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu za podmienok upravených zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, a to do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru.

3. Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti. Ak predávajúci splnil informačné povinnosti dodatočne, najneskôr do 12 mesiacov od začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy, spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy do štrnástich dní odo dňa, keď predávajúci dodatočne splnil informačné povinnosti.

4. Ak predávajúci nesplní informačné povinnosti podľa ani dodatočne, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 12 mesiacoch a 14 dňoch odo dňa začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa.

5. Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči. Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je zverejnený v závere obchodných podmienok.

6. Odstúpenie od zmluvy musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii produktu, spotrebiteľa a predávajúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s produktom do sídla predávajúceho na náklady a zodpovednosť spotrebiteľa. Náklady na vrátenie produktu znáša spotrebiteľ.

Produkt nesmie byť poškodený, používaný, musí byť v pôvodnom obale a spolu s produktom musí spotrebiteľ odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa predmetného produktu (návod na obsluhu, záručný list, doklad o nadobudnutí a pod.), ktoré prevzal pri jeho kúpe. Spotrebiteľ súhlasí a berie na vedomie, že písomnou formou sa v tomto prípade rozumie listina o odstúpení od kúpnej zmluvy podpísaná spotrebiteľom.

Produkt sa nevracia na dobierku. Takto zaslaný produkt sa neprijíma a vracia späť.

7. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty na odstúpenie od zmluvy. Lehota na odstúpenie od zmluvy trvá 14 kalendárnych dní, nie pracovných, a začína plynúť nasledujúci kalendárny deň po prevzatí tovaru spotrebiteľom (napr. ak prevezme si zákazník tovar v piatok, doba pre odstúpenie sa počíta od soboty vrátane).

8. V prípade, že nie ste spotrebiteľ, teda tovar nakupujete v rámci svojej obchodnej alebo podnikateľskej činnosti (o čom rozhoduje uvedení IČO na nákupnom doklade / v objednávke), právo na odstúpenie vám nevzniká.

9. Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje.

10. Povinnosti predávajúceho pri odstúpení od zmluvy:

(a) Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou.

(b) Predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa odseku 1 rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo spotrebiteľa dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým spotrebiteľovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.

(c) Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

(d) Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa odseku 1 pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. 

10. Povinnosti spotrebiteľa pri odstúpení od zmluvy:

(a) Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty..

(b) Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru (s výnimkou, ak vykoná platbu prostredníctvom PayPal).

(c) Spotrebiteľ zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

 VIII. REKLAMÁCIE A SERVIS

1. Záručná doba na tovar je 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim. Ak má kúpenú vec uviesť do prevádzky iný podnikateľ než predávajúci, začne záručná doba plynúť až odo dňa uvedenia veci do prevádzky, pokiaľ kupujúci objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do troch týždňov od prevzatia veci a riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť.

2. Reklamovať sa môže len tovar zakúpený u predávajúceho. Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bola vec kúpená. Spotrebiteľ je povinný uplatniť reklamáciu bez zbytočného odkladu po prejavení sa vady. Práva zo zodpovednosti za vady veci zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

3. Doklad o kúpe výrobku, prípadne aj záručný list sú dokladmi práv spotrebiteľa v zmysle Občianskeho zákonníka. Ak sa vyskytne v záručnej dobe vada, výrobok a tieto doklady je povinný spotrebiteľ doručiť predávajúcemu za účelom uplatnenia reklamáciu.

4. Reklamovaný tovar musí byť kompletný, s príslušenstvom, s návodom, pokiaľ možno v originálnom obale.

5. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.

Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci. Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci.

6. Predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní; v odôvodnených prípadoch najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok

 7. Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením.

 8. Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

 9. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

 10. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

11. Záručná doba sa v prípade, že porucha alebo iná vada znemožnila používanie výrobku, predlžuje o dobu reklamácie. .

12. Záručná doba na tovar zaniká v prípadoch, ak užívateľ nepredloží doklad o kúpe výrobku, ak chybe došlo nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, mechanickým poškodením, prevádzkou v nevhodných podmienkach alebo neoprávneným zásahom do výrobku.

Adresa na uplatnenie reklamácie:
Bella Tavola, s.r.o., OC Atrium Optima, Moldavská cesta 32 • 040 11 Košice • Slovakia, Tel.: +421 (0)55 62 25 229
Akýkoľvek podnet ohľadom našich produktov a internetovej stránky môže spotrebiteľ oznámiť na vyššie uvedenú adresu predávajúceho alebo e-mailom: info@bellatavola.sk. Po preverení podnetu bude predávajúci spotrebiteľa bezodkladne kontaktovať.

 IX. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Pravidlá pre ochranu osobných údajov sú uvedené na našej nasledovnej stránke: https://www.bellatavola.sk/podmienky-ochrany-osobnych-udajov/

Prehlasujem, že súhlasím s týmito pravidlami.

 X. ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

 Podľa zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov má spotrebiteľ právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Návrh podáva spotrebiteľ príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov; možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. Ak sú na alternatívne riešenie sporu príslušné viaceré subjekty alternatívneho riešenia sporov, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ. Na ustanovenia zmluvy, ktoré zaväzujú spotrebiteľa podať návrh na vopred určený subjekt alternatívneho riešenia sporov, sa neprihliada. Návrh musí obsahovať: a) meno a priezvisko spotrebiteľa, adresu na doručovanie, elektronickú adresu a telefonický kontakt, ak ich má, b) presné označenie predávajúceho, c) úplný a zrozumiteľný opis rozhodujúcich skutočností, d) označenie, čoho sa spotrebiteľ domáha, e) dátum, kedy sa spotrebiteľ obrátil na predávajúceho so žiadosťou o nápravu a informáciu, že pokus o vyriešenie sporu priamo s predávajúcim bol bezvýsledný, f) vyhlásenie o tom, že vo veci nebol zaslaný rovnaký návrh inému subjektu alternatívneho riešenia sporov, nerozhodol vo veci súd alebo rozhodcovský súd, vo veci nebola uzavretá dohoda o mediácii ani nebolo vo veci ukončené alternatívne riešenie sporu. K návrhu spotrebiteľ priloží doklady súvisiace s predmetom sporu, ktoré preukazujú skutočnosti uvedené v návrhu. Návrh možno podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Alternatívne riešenie sporu sa začína dňom doručenia úplného návrhu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Subjekt alternatívneho riešenia sporov oznámi stranám sporu začatie alternatívneho riešenia sporu a zároveň predávajúcemu doručí návrh spolu s priloženými dokladmi a výzvou, aby sa vyjadril ku skutočnostiam uvedeným v návrhu v stanovenej lehote. Subjekt alternatívneho riešenia sporov súčasne s oznámením strany sporu informuje o tom, že: a) nemusia byť zastúpené právnym zástupcom, b) majú možnosť využiť nezávislé poradenstvo, zastupovanie alebo pomoc tretej osoby, c) začatím alternatívneho riešenia sporu nie je dotknuté ich právo domáhať sa ochrany svojich práv na súde, d) spotrebiteľ má možnosť ukončiť účasť na alternatívnom riešení sporu v ktoromkoľvek jeho štádiu, e) predávajúci, ktorý neposkytne subjektu alternatívneho riešenia sporov súčinnosť, sa dopustí správneho deliktu podľa § 27 ods. 2 a jeho obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania môže byť zverejnené na webovom sídle subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa § 15 ods. 5, f) návrh bude odložený, ak spotrebiteľ napriek výzve subjektu alternatívneho riešenia sporov neposkytne súčinnosť potrebnú na alternatívne riešenie sporu. Strany sporu sú povinné spolupracovať so subjektom alternatívneho riešenia sporov a poskytovať mu potrebnú súčinnosť na dosiahnutie rýchleho a efektívneho priebehu alternatívneho riešenia sporu. Subjekt alternatívneho riešenia sporov je pri alternatívnom riešení sporu povinný postupovať nezávisle, nestranne, s náležitou odbornou starostlivosťou, s cieľom urovnania sporu a prihliadať pritom na ochranu práv a oprávnených záujmov strán sporu. Ak je po dôkladnom zhodnotení všetkých zistených skutočností a vyjadrení strán sporu zrejmé, že strany sporu majú záujem o zmierlivé vyriešenie sporu, subjekt alternatívneho riešenia sporov vypracuje návrh dohody o vyriešení sporu. Ak medzi stranami sporu nedôjde k uzavretiu dohody a subjekt alternatívneho riešenia sporov na základe skutočností, ktoré zistí pri alternatívnom riešení sporu, dospeje k odôvodnenému záveru, že predávajúci porušil práva spotrebiteľa podľa predpisov na ochranu práv spotrebiteľa, ukončí alternatívne riešenie sporu vydaním nezáväzného odôvodneného stanoviska. Odôvodnené stanovisko subjekt alternatívneho riešenia sporov doručí stranám sporu. Alternatívne riešenie sporu orgánmi alternatívneho riešenia sporov je bezodplatné. Oprávnená právnická osoba môže vo svojich pravidlách

alternatívneho riešenia sporov stanoviť, že je oprávnená požadovať od spotrebiteľa poplatok za začatie alternatívneho riešenia sporu v sume, ktorú zverejní na svojom webovom sídle. Poplatok podľa prvej vety nesmie presiahnuť sumu päť eur vrátane dane z pridanej hodnoty. Oprávnená právnická osoba môže od spotrebiteľa požadovať zaplatenie poplatku najskôr súčasne so zaslaním oznámenia o začatí alternatívneho riešenia sporu. Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.Subjekt alternatívneho riešenia sporov po začatí alternatívneho riešenia sporu návrh odloží, ak: a) zistí, že vo veci, ktorej sa návrh týka,1. bolo skôr začaté alternatívne riešenie sporu pred iným subjektom alternatívneho riešenia sporov, 2. rozhodol súd alebo rozhodcovský súd, 3. bola uzavretá dohoda o mediácii alebo4. bolo ukončené alternatívne riešenie sporu podľa § 20 ods. 1 písm. a) až e),b) spotrebiteľ napriek výzve subjektu alternatívneho riešenia sporov neposkytne súčinnosť potrebnú na alternatívne riešenie sporu, c) spotrebiteľ vyhlási, že sa rozhodol ukončiť svoju účasť na alternatívnom riešení sporu, d) strany sporu nevyjadria písomný súhlas s postupom podľa § 16 ods. 5 a súčasne nemožno spor postúpiť inému subjektu alternatívneho riešenia sporov, e) na základe skutočností zistených počas alternatívneho riešenia sporu nie je zrejmé, že predávajúci porušil práva spotrebiteľa podľa predpisov na ochranu práv spotrebiteľa.

 Alternatívne riešenie sporu sa končí dňom:a) uzavretia dohody podľa,b) vydania odôvodneného stanoviska, c) odloženia návrhu podľa, d) úmrtia alebo vyhlásenia za mŕtveho v prípade strany sporu, ktorá je fyzickou osobou, e) zániku bez právneho nástupcu v prípade strany sporu, ktorá je právnickou osobou, f) vyčiarknutia oprávnenej právnickej osoby zo zoznamu.Odkaz na platformu alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov, prostredníctvom ktorej môže spotrebiteľ podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporov: http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi

 XI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a spotrebiteľom.

Práva spotrebiteľa vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Zb. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z.z. o . o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.

Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

Orgánom dozoru a dohľadu nad dodržiavaním zákona č. 102/2014 Z.z. je Slovenská obchodná inšpekcia, Odbor výkonu dozoru, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27

 FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

Komu: BELLA TAVOLA, s.r.o. so sídlom Zámocká 5, 811 01 Bratislava

Adresa na vrátenie tovaru: Bella Tavola, OC Avion Shopping Park Bratislava, Ivanská cesta 16, 82 104 Bratislava, tel.: +421910545752

Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy

  • na tento tovar : .................
  • Dátum objednania/dátum prijatia: ..........................................................
  • Meno a priezvisko spotrebiteľa: ..............................................................
  • Adresa spotrebiteľa: ..............................................................................
  • Podpis spotrebiteľa: ...............................
  • Dátum: ..........................